ปี พ.ศ. 2564

ประกาศทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2563


โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา : ทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
 
คุณสมบัติ
- เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- เป็นนิสิตผู้ที่ประสบปัญหาด้านค่าครองชีพและด้านการศึกษา จากสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษหรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- เป็นผู้ที่แต่งกายถูกระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดเวลา
- หากเป็นนิสิตที่เคยได้รับทุนของวิทยาลัยฯ หรือมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- เป็นนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยรวม ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 2.50

การสมัคร
-ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://cosci.swu.ac.th/storage/downloads/VvfVAKKiVzNoWIEoJxS8ioXvXta6FNgzFeu3VcSs.pdf          
หรือที่ Fanpage Facebook : COSCI SWU
หรือที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)    

-ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ภายในเวลา 16.30น.