ปี พ.ศ. 2566

เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการออกแบบเพื่อธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการออกแบบเพื่อธุรกิจ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

เน้นการฝึกปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์งาน การออกแบบเพื่อธุรกิจบนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสามารถต่อยอดในงานธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.ค. 2566

ผ่านทาง https://admission.swu.ac.th