ปี พ.ศ. 2563

ทุนการศึกษา : สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ฐานะครอบครัวยากจน หรือมีเหตุผลในการขอทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยในเกณฑ์ดีและรักษาระดับมาโดยตลอด
 • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง
 • หรือติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย / พี่ชีต้าร์) อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
 • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตนำใส่ซองให้อาจารย์เขียน โดยให้อาจารย์ปิดผนึกและนำส่งที่ฝ่ายโดยตรง ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที 14 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้อง 1304 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหน้าเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ยังมีความเคลื่อนไหว 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)ดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ