ปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตทุน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2562.

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและปฐมนิเทศนิสิตทุน ทั้ง 2 ทุน

ได้แก่ (1) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (2) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา รวมทั้งแนะนำทีมงานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

พร้อมรับฟังโอวาทและการปฐมนิเทศจาก ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

#ทีมมศว #COSCISWU