ปี พ.ศ. 2566

บรรยากาศงาน HealthCom Thesis Exhibition "MUTOPIA"

บรรยากาศงาน HealthCom Thesis Exhibition "MUTOPIA"
ของ..นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมี คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.
ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 HealthCom Thesis Exhibition

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 @ LIDO Connect
ที่ผ่านมาภาพโดยพรีดา วัฒนาเพิ่มพูลณัชชา สุทธิวราภิรักษ์รวิโรจน์ นิ่มนวลอนันต์นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ