ปี พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS62 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน


เปิดรับสมัคร

• 17-29 เมษายน 2562 ทาง http://mytcas.com

ในรอบนี้ สามารถยื่นได้สูงสุด 6 อันดับ ในทุกสาขาวิชาของทุกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสมัคร
ขอให้ผู้สมัครศึกษากระบวนการและวิธีการยื่นคัดเลือกจากทาง ทปอ. ต่อไป

เข้าสู่ระบบรับสมัครของ ทปอ.

. . .

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3

. . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
•  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
•  จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร
•  คัดเลือกผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้)

. . .

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

•  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

•  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

•  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

• วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก 

. . .

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก• คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2562 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
• แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
• สำหรับสาขาวิชาที่มีการใช้ วิชาสามัญ "วิชาคณิตศาสตร์" ผู้สมัครสามารถเลือกยื่นได้ทั้งคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 (หากมีคะแนนทั้งสองวิชา ทางมหาวิทยาลัยจะเลือกรายวิชาที่มีคะแนนสูงสุดในการคัดเลือก


จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 3)


สาขาวิชา รวม
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 10
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 10
การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 5
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 10
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 20
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 15
รวม 70

. . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

    

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci