ปี พ.ศ. 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน"

"จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน"

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562