ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด 'วิชาโท' ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดรายวิชาและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นต้นไป ทางคณะจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาโทให้กับนิสิต (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชาโทเอง) แต่นิสิตต้องลงทะเบียนวิชาเอกเอง

หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมด้วยตนเอง
หรือ ผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11270, 11269 (ในวันและเวลาราชการ). . .

รายชื่อนิสิตปีที่ 3-4 ทั้งหมด (แยกตามรายวิชาโท)


รายชื่อแยกตามวิชาโท (Google Sheet) รายชื่อแยกตามวิชาโท (PDF)