ปี พ.ศ. 2562

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว จัดทำวีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และนิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อฟังบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

ทั้งนี้วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยใช้พื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจะผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดนครนายกที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตฯ