ปี พ.ศ. 2564

"การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21"

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

ดำเนินโครงการ บริการวิชาการ ในหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21"

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง และ

การสร้างสรรค์คลิปวีดีโออย่างง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ

เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของน้องๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยม

นอกจากนี้...ทีมผู้ดำเนินโครงการได้นำเสนอและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ กับ น้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา