ปี พ.ศ. 2562

กำหนดการ – การฝึกซ้อม : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หมายเหตุ : บัณฑิตทุกคน ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฎิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562


กำหนดการ - การฝึกซ้อม (PDF)

ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561