ปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดวิชาโท ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดรายวิชาและลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้นไป ทางคณะจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาโทให้กับนิสิต (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชาโทเอง) แต่นิสิตต้องลงทะเบียนวิชาเอกเอง
หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ)


รายชื่อนิสิตลงทะเบียนวิชาโท (แยกตามรายวิชา)