ปี พ.ศ. 2566

บทความวิจัย เรื่อง "การตลาดเพื่อสังคม : มุมองทางการตลาดที่เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย"

การตลาดเพื่อสังคม : มุมองทางการตลาดที่เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

         ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วทั้งโลก ทั้งปัญหาในด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพทางจิตใจ และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ความรุนแรงของปัญหาได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรที่จำเป็นลดลงอย่างรวดเร็ว จึงนำมนุษย์เข้าสู่การแก่งแย่งแข่งขันเพื่อช่วงชิงทรัพยากรให้กับตนเองมากที่สุด การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ นอกจากมีเป้าหมายในการขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มผู้บริโภคแล้ว ยังหันมาให้ความสนใจต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้คนและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจด้วยการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ใช้สินค้าและบริการขององค์กรด้วยการทำการตลาดเพื่อสังคมและการจำหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นไม่ได้ส่งผลต่อยอดขายหรือผลกำไรมากนัก แต่ในทางตรงข้ามยังช่วยผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด กลายเป็นองค์กรที่ถูกกล่าวถึงในทิศทางบวกและมีชื่อเสียงที่ดีกว่าองค์กรอื่น ๆ ในสังคมอีกด้วย

อ่านต่ได้ที่..https://bit.ly/3YDomBl

โดย..ดร.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว