ปี พ.ศ. 2565

โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในการสร้างสรรค์สื่อ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในการสร้างสรรค์สื่อ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 และ กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านการสร้างสรรค์สื่อ
จากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2565

ณ กลุ่มผ้าทอไทยพวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

นำโดยคณาจารย์และนิสิต COSCI SWU วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ และ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ลงพื้นที่ อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อศึกษาเก็บข้อมูลและสร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวไทยพวน และ วัฒนธรรมอาหารและขนมโบราณ รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการทอผ้า