ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

>>รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ TCAS รอบที่ 1<<

ประจำปีการศึกษา 2565

รูปแบบออนไลน์ : ผู้สอบเข้าสัมภาษณ์ผ่าน Application Zoom 
(ID และ PASSCODE : ZOOM)

>> ในวันที่ 22 มกราคม 2565 <<

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และรอฟังการเรียกชื่อในการเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาหรือชุดสุภาพ และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด


 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

รายละเอียดการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมบทแสดงคนเดียว (Monologue) คนละ 1-3 นาที

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และรอฟังการเรียกชื่อในการเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาหรือชุดสุภาพ และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการทดสอบการแสดงและสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับที่กรรมการกำหนด โดยการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
 • การสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ และทัศนะความคิดเห็น ความเข้าใจ ในงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
 • การสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยการแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 • ประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง


รหัสเข้าห้อง ZOOM APPLICATION ในวันที่ 22 มกราคม 2565

สาขาวิชา / วิชาเอก โครงการ Meeting ID Passcode
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย  - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
847 6513 5483 814521
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์  - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 - โครงการผู้พิการ
818 3761 6968 678209
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
882 8630 0049 531600
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  - โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษ 861 3407 6842 167309
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
882 8630 0049 531600
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
827 3613 7933 367576
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ 810 3327 6672 763272
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
846 6580 4480 433945
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์  - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
846 6580 4480 433945
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ899 5282 9218088402
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
882 8630 0049531600
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ882 8630 0049531600
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ842 0091 2072362238
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
882 8630 0049531600
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ - โครงการผู้มีทักษะพิเศษ832 3299 1862020812
 - โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
   (หลักสูตร 2 ภาษา)
882 8630 0049531600