ปี พ.ศ. 2562

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน APYE ณ ประเทศเกาหลีใต้

นางสาวณัฐณิชา แสนช่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร และ นายสรวิชญ์ สุขอุดม นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ได้เป็นตัวแทนนิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange (APYE) Korea 2019 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการจากหลากหลายประเทศ

ภายใต้คอนเซ็ทป์ "Empowering youth to drive the SDGs into action" โดยมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์จากพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่และใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยมีการลงชุมชนเพื่อดำเนินงานจริง

เมื่อวันที่ 18-27 สิงหาคม 2562 ณ Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้


Photo by : อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ / อ.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์

#COSCISWU #ทีมมศว