ปี พ.ศ. 2567

ศิษย์เก่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ได้รับ ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธัญชนก เสาร์คำ
ศิษย์เก่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

ได้รับรางวัล "เกียรตินิยมอันดับ 1"

นิสิต/นักศึกษาทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565.

จาก พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566”
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด