ปี พ.ศ. 2562

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม บินลัดฟ้าร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม ณ ประเทศฟิลิปปินส์

2 ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ The Asia Pacific Youth Exchange Extended Technical Review and Assessment Module (APYExtra)

นางสาววรางค์สิริ ธนจรัสวรภัทร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ นางสาวอัญชิสาโรจนยุกตานนท์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับคัดเลือกจาก Urban Youth Academy (UYA), Yunus Center-Asian Institute of Technology (YCA) และ Hanyang University (HYU) ให้ได้รับทุนเต็มจำนวน (Full scholarship) เพื่อเข้าร่วมโครงการ The Asia Pacific Youth Exchange Extended Technical Review and Assessment Module (APYExtra) ระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ University of San Carlos-Talamban Campus เมือง Cebu ประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์

โดยโครงการ APYExtra นี้เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องจากโครงการ Asia Pacific Youth Exchange (APYE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันคิดค้น Social Innovation เพื่อตอบสนอง Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในข้อที่ 11 คือ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)

สำหรับ APYExtra นี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ ทำฝห้ได้รับโอกาสได้ทำงานกับผู้ร่วมทีมจากนานาชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาพัฒนา Social Innovation เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์


Photo by : Aj.Attasit Patanasiri, Warangsiri Tanajarusworaphat, Unchisa Rojanayooktanon