ปี พ.ศ. 2563

แนะนำการใช้งานระบบยืมคืนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

นิสิตสามารถเข้าใช้งานระบบยืม-คืนฯ ได้แล้ว ผ่านทาง http://borrow-equipment.cosci.swu.ac.th/


ระบบยืม-คืน ครุภัณฑ์ฯ ระบบ SWU VPN


• ต้องเข้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย หากนิสิตเข้าจากนอกมหาวิทยาลัยนิสิตจะต้องเชื่อมต่อระบบ SWU-VPN
• ในการใช้งานครั้งแรกนิสิตจะต้องทำการสมัครสมาชิก และทำการตั้ง Username และ Password ที่ต้องการ แล้วถึงจะสามารถดำเนินการยืม-คืนอุปกรณ์ฯ ได้
• ต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่, อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ก่อนถึงจะสามารถยืมได้
• นิสิตต้องดำเนินการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และสามารถยืมสูงสุดได้ไม่เกิน 5 วันต่อ 1 ครั้ง (ยกเว้นอยู่ในช่วงวันหยุดยาว)

• สามารถอ่านรายละเอียดการใช้งาน SWU-VPN ได้ทาง http://cosci.swu.ac.th/online/classroom/2020/swu-vpn. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการนิสิต ชั้น 15
วันจันทร์-ศุกร์ : 08:30น. - 16:30 น.

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11271

#COCSISWU #ทีมมศว