ปี พ.ศ. 2562

Google Ignite 2019 - University Roadshow

Google ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "Google Ignite 2019" เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา มีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทและดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำของประเทศ

โดยได้มีการ Workshop ให้ความรู้ด้าน Digital Marketing, การบริหารสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดโครงการ "Google Ignite 2019" ให้กับนิสิตวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และนิสิตวิชาเอกอื่นๆ ที่สนใจได้ทราบถึงข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการตลาดกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 1103 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สำหรับนิสิตที่สนใจโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2562 ผ่านทาง https://googleignite2019.scoutout.net/