ปี พ.ศ. 2563

ทุนการศึกษา : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายละเอียด

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน คือ (1) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (2) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ : จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
 • 1.1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • 1.2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษหรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 1.3) เป็นผู้ที่แต่งกายถูกระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดเวลา
 • 1.4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ครอบครัวมีรายได้ต่อปีไม่เกินปีละ 250,000.- บาท
 • 1.5) เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างสม่ำเสมอ ต้องแสดงหลักฐานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
 • 1.6) หากเป็นนิสิตที่เคยได้รับทุนแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 1.7) เป็นนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50

2. ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา : จำนวน 21 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
 • 2.1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • 2.2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษหรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2.3) เป็นผู้ที่แต่งกายถูกระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดเวลา
 • 2.4) เป็นผู้ช่วยงานจิตอาสา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒอย่างสม่ำเสมอ ต้องแสดงหลักฐานประกอบการช่วยงานจิตอาสา และการเข้าร่วมกิจกรรม
 • 2.5) หากเป็นนิสิตที่เคยได้รับทุนแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2.6) เป็นนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50


ขั้นตอนการสมัคร

 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง
 • หรือติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย / พี่ชีต้าร์) อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที 27 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15


กำหนดการ

 • ประกาศรายชื่อ :  1 ธันวาคม 2563 ณ ช่องทางออนไลน์ของวิทยาลัย, และบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 15
 • กำหนดการสัมภาษณ์ : 7-9 ธันวาคม 2563 (จะทำการแจ้งวัน, เวลา และสถานที่สัมภาษณ์อีกครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา : 14 ธันวาคม 2563


เอกสารประกอบการสมัคร

 • 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • 2. รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัครด้วยกาวเท่านั้น) จำนวน 1 รูป
 • 3. สำเนารายงานเกรด (Transcript ) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 4. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 6. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 8. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 9. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการของผู้รับรองรายได้ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 10. เอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • 11 แฟ้มรวบรวมผลงาน หลักฐานหรือสำเนาหลักฐานในการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 • หมายเหตุ : ข้อที่ 8 และ 9 ยื่นเฉพาะกรณีนิสิตผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้นประกาศรับสมัครทุน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ