ปี พ.ศ. 2565

โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม : การพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม : การพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

เพื่ออบรมความรู้ให้กับ น้องๆนักเรียนมัธยม ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เกี่ยวกับการออกแบบงานได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในวิชาชีพต่อไปในอนาคต

ดำเนินโครงการโดย อาจารย์และนิสิตวิชาเอกการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย และ ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา