ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาและต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 
จำนวน 90 ทุน ทุนละ 30,000 บาท แก่นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สำหรับหลักสูตร 4 ปี
*โดยมีคุณสมบัติตามาหลักเกณฑ์ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

1. นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษารูปแบบที่ 1 (กลุ่มปกติ)

สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

2. นิสิตที่เป็นผู้มีความยากจน (พิเศษ)

สามารถยื่นความประสงค์และใบสมัครพร้อมหลักฐาน

ผ่านทาง E-mail : Coscischolarship@gmail.com

** ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อทางวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิต 
จำนวน 1 ราย และเสนอไปยังส่วนกิจการนิสิตต่อไป