ปี พ.ศ. 2566

เสริมสร้างการรับรู้คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน "คำถามที่พบบ่อยที่สุด"

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มีการดำเนินงานตามเแผนป้องกันทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อย่างโปร่งใส