ปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รูปแบบที่ 2 : Quota

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

TCAS 66 รูปแบบที่ 2 : Quota


โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

1. วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
2. วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3. วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
5. วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
6. วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
7. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

1. สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 เมษายน 2566
ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มศว ประสานมิตร

2. รายงานตัว  เวลา 08.00 – 08.30 น.

3. สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำเอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรับสมัคร
   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
   - ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า)
   - ใบรายงานผลการสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566
   - ใบรับรองผลการสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ระบุข้อความ "ใช้เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาที่ มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น"
   - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

   - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตัวจริงและผลงานที่เกี่ยวข้องมาในวันสอบสัมภาษณ์

5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาหรือชุดสุภาพ

6. เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด หากมีข้อสงสัย ปัญหา สามารถติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวสุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11270 หรือ 0 2259 2343

11. วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

1. สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 เมษายน 2566
ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มศว ประสานมิตร

2. รายงานตัว  เวลา 08.00 – 08.30 น.

3. สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำเอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรับสมัคร
   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
   - ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า)
   - ใบรายงานผลการสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566
   - ใบรับรองผลการสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ระบุข้อความ "ใช้เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาที่ มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น"
   - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

   - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตัวจริงและผลงานที่เกี่ยวข้องมาในวันสอบสัมภาษณ์

5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาหรือชุดสุภาพ

6. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติการแสดง (Audition) ตามลำดับที่กรรมการกำหนดโดยสอบสัมภาษณ์หัวข้อดังนี้
    - การสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ และทัศนะความคิดเห็น ความเข้าใจ ในงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
    - การสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยการแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
    - ประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

7. เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด หากมีข้อสงสัย ปัญหา สามารถติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวสุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11270 หรือ 0 2259 2343


โครงการนักกีฬา

1. วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3.วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Zoom วันที่ 28 เมษายน 2566
    Meeting ID: 817 4352 0065
    Passcode: 848326

2. รายงานตัว  เวลา 08.00 – 08.30 น.

3. สอบสัมภาษณ์  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำเอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรับสมัคร
   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
   - ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า)
   - ใบรายงานผลการสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566
   - ใบรับรองผลการสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ระบุข้อความ "ใช้เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาที่ มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น"
   - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

   - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตัวจริงและผลงานที่เกี่ยวข้องมาในวันสอบสัมภาษณ์

5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาหรือชุดสุภาพ

6. เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด หากมีข้อสงสัย ปัญหา สามารถติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวสุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11270 หรือ 0 2259 2343


สถานที่สอบ
วิชาเอกห้องรายงานตัวห้องสัมภาษณ์
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ห้อง 901 ชั้น 9 ห้อง 902 ชั้น 9
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ห้อง 1101 ชั้น 11 ห้อง 1103 ชั้น 11
วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ห้อง 1302 ชั้น 13 ห้อง 1303 ชั้น 13
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ห้อง 903 ชั้น 9 ห้อง 904 ชั้น 9
วิชาเอกออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ห้องโถงชั้น 12 ห้องชั้น 12
วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ห้องโถงชั้น 12 ห้องชั้น 12
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ห้องชั้น 2 ห้อง Studio ชั้น 4
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ห้อง 1001 ชั้น  10 ห้อง 1003 ชั้น10
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ห้องโถงชั้น 12 ห้องชั้น 12
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมห้อง 1001 ชั้น 10ห้อง 1002 ชั้น 10
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ห้อง 1302 ชั้น 13ห้อง 1305 ชั้น 13