ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน5 คน ของ ตัวแทนภาคกลาง ฝ่ายหญิง การประกวด CampusStar 2023

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวมนัสชนก อุตรวณิช
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 SWU Ambassador 2023
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว นิสิตชั้นปีที่1
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน 5 คน
ของ ตัวแทนภาคกลาง ฝ่ายหญิงในการประกวด CampusStar 2023
สังกัด Mono29

เพื่อประกวดต่อในระดับประเทศ
ขอขอบคุณรางวัลจาก MONO29