ปี พ.ศ. 2565

เปิดรับสมัคร ปริญญาโทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร ปริญญาโทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 พ.ย. 65

ผ่านทาง https://admission.swu.ac.th

เปิดรับ 4 วิชาเอก

การออกแบบเพื่อธุรกิจ : เน้นการฝึกปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ เพื่อสามารถต่อยอดในงานธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

นวัตกรรมสื่อสาร : สร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสารให้เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : รู้ลึก รู้จริง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การสื่อสารสุขภาพ : สุขภาพ คือเรื่องสำคัญ พร้อมนำข้อมูลมานำเสนออย่างสร้างสรรค์ผ่านกลยุทธ์และทฤษฎีที่ไม่เหมือนใคร