ปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS63 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2563

TCAS63 รูปแบบที่ 5 : รับตรงอิสระ


เปิดรับสมัคร

• 9 - 14 มิถุนายน 2562 ทาง https://admission.swu.ac.th

. . .

เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย

อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งไฟล์ฯ

. . .

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

 ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS63 รูปแบบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

. . .


คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
•  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50) * หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
•  จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

. . .


รายละเอียดการจัดทำ Portfolio

• สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางการอัปโหลดออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB เท่านั้น (**ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปเล่ม)
• ทำการอัปโหลดผ่านปุ่มอัปโหลดในแบบฟอร์มตามกำหนด


รายละเอียดการจัดทำคลิปวีดีโอ

• อัพโหลด Video Clip ผ่านทางเว็บไซต์ Youtube
• รายละเอียดของ Clip ให้กรอกข้อมูลวิชาเอกและโครงการที่สมัคร
• อัพโหลดในรูปแบบ Unlisted (ไม่เป็นสาธารณะ)
• คัดลอกลิงค์เพื่อวางในแบบฟอร์มที่กำหนด

. . .

อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งไฟล์ฯ

. . .


คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

•  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

- เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ หรือ เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ

•  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

•  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

•  วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
-มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

•  วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

•  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
-มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

• วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนื่อง กับวิชาเอกที่สมัคร หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก 

. . .

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ (รูปแบบที่ 8)

สาขาวิชา จำนวน
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 4
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2
รวม 15

. . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci