ปี พ.ศ. 2565

อัปโหลด Portfolio : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS66 รูปแบบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2566


TCAS 65 รูปแบบที่ 1 : PORTFOLIO

 • สมัครและชำระค่าธรรมเนียม
  เปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565 ทาง https://admission.swu.ac.th
  ***ผู้สมัครจำเป็นต้องสมัครและชำระเงินก่อนอัปโหลด PORTFOLIO
  ***ผู้สมัครต้องอัปโหลดไฟล์ PORTFOLIO ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.
 • ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร (ฉบับเต็ม)
  ได้ที่ https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/8920221111033047.pdf


โครงการที่เป็นรับสมัคร

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
 • โครงการผู้พิการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร (พอสังเขป) รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50)
  * หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

  *** สำหรับใน PORTFOLIO ผู้สมัครจะต้องใส่เอกสาร : การรับรองความถูกต้องของข้อมูลการสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญา Download


>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการผู้มีทักษะพิเศษ<<<


>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา<<<


>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการผู้พิการ<<<