ปี พ.ศ. 2565

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน...วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าศึกษาดูงาน...วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการผลิตสื่อ พัฒนาสื่อตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สื่อ การสื่อสาร และเทคโนโลยีการศึกษา

 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการบริหารองค์กร ด้านเทคโนโลยีและการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา