ปี พ.ศ. 2564

รวมประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่อง นิสิตฯติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่องนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ติดตามนิสิตที่ได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ออกประกาศฯ พร้อมการแจ้งลำดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ตามรายละเอียด ดังนี้


ฉบับที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1h4owQEUcF6Be5BuNdD7c-MYbctnXsiyq/view?usp=sharing

ฉบับที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1kgbmb5aZOSJRd6sEg_WSPWxJEiOgotQ9/view?usp=sharing

ฉบับที่ 3

https://drive.google.com/file/d/1gpHEs0jsgJpaq2hPLVQO1itDA4DTkabK/view?usp=sharing

ฉบับที่ 4

https://drive.google.com/file/d/1m31mrid2IsItQPUp_apiSQAnYBAh91yz/view?usp=sharing

ฉบับที่ 5

https://drive.google.com/file/d/1lu7bAiVEan3-Qt_pdzsndZxgigy0Ff89/view?usp=sharing

ฉบับที่ 6

https://drive.google.com/file/d/1WhEZWJMtkZkEpVuhcyihEhFUUPq_RlM_/view?usp=sharing

ฉบับที่ 7

https://drive.google.com/file/d/1-79bq_MYZAxhmvugshMWULchpwArRryW/view?usp=sharing

ฉบับที่ 8

https://drive.google.com/file/d/1nfAur5JUMQm6J2u8oa82vXTwjsoeoT1T/view?usp=sharing

ฉบับที่ 9

https://drive.google.com/file/d/1iSffb0iV6FvvaBVLeaKRI6v5n4d9I5E-/view?usp=sharing