ปี พ.ศ. 2564

"โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน"

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยนิสิตได้นำความรู้ทางด้านการสื่อสาร มาพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชน

ให้มีความน่าสนใจและยั่งยืน ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องและกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งนิสิตฯ

ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่นกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563