ปี พ.ศ. 2564

กิจกรรม Cosci Smart Seeds : เมล็ดพันธุ์แห่งนักการสื่อสารที่สร้างสรรค์

กิจกรรม Cosci Smart Seeds : เมล็ดพันธุ์แห่งนักการสื่อสารที่สร้างสรรค์

พูดคุยในหัวข้อเรื่อง "สร้างสื่ออย่างไรให้สร้างสรรค์และเท่าทันสังคม" กับแขกรับเชิญผู้อยู่เบื้องหลัง
การสร้างสรรค์เนื้อหาและนักสื่อสารมากความสามารถ ได้แก่

       - "ครูปาร์ตี้" วัชรพล นนท์ภักดี  นักพากษ์เสียงและนักสร้างคอนเทนท์
       - "ครูทอม"   จักรกฤต โยมพยอม  วิทยากรด้านภาษาและนักจัดรายการ
       - "ครูน้ำนุ่น" อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์  อาจารย์ประจำชั้นสาขานวัตกรรมสื่อสาร

มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเรื่องการสร้างสรรค์สื่อ และ การสร้างสื่ออย่างไรให้สร้างสรรค์ สื่อมีมากมายหลายช่องทาง และสื่อในปัจจุบันมีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวัน เราจะทำอย่างไรให้สื่อเป็นสื่อที่มีคุณภาพ
จึงได้ข้อสรุปว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากสื่อที่ผลิตสื่อให้กับผู้รับสื่อ อีกส่วนหนึ่งคือผู้รับสื่อจะต้องมีส่วนในการคัดกรองสื่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำเสนอออกมาเพื่อส่งเสริมสื่อที่มีคุณภาพ เนื่องจากสื่อเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคม และสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสื่อ นั้นหมายความว่าทั้งสื่อและผู้รับสื่อเป็นกระจกที่ส่องสะท้อนซึ่งกันและกัน

 ทำให้เกิดแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ "จริยธรรมสื่อ" ตั้งแต่ในระดับชั้นประถม เพื่อให้เกิดการคิด แยกแยะ และเลือกรับสื่อข่าวสารอย่างถูกต้อง

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา... ณ Cosci Digital Theater ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม