ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน - พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม พบอาจารย์ประจำสาขาวิชา และเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ตามกำหนดการดังนี้


วันที่ 4 สิงหาคม 2563

- การจัดการธุรกิจไซเบอร์
- คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

- การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
- การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
- การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
- การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
- การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


ณ COSCI Digital Theatre อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันของโรคโควิด-19. . .


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่


- Facebook : SmoCosci
- Instagram : smocosci
- Twitter : @smo_cosci
- Line : smocosci#ทีมมศว #COSCISWU