ปี พ.ศ. 2562

[สำคัญ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS62 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกและผ่านเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ ใน TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2562 เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

. . .

ห้องรอสอบสัมภาษณ์

• ชั้น 9 ห้อง 901 : วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ / วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• ชั้น 10 ห้อง 1001 : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

. . .

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

•  ข้อมูลผู้เข้าสอบ TCAS รอบที่ 3 ที่แสดงข้อมูลการเลือกสาขาวิชาทุกอันดับ
    
(พิมพ์จาก https://student.mytcas.com/th/me/round3)
•  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน (ตัวจริงและสำเนา)
•  ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) 6 ภาคเรียน
•  ใบแสดงผลคะแนนสอบ GAT-PAT, วิชาสามัญ ฉบับที่มีลายเซ็นของ ผอ. สทศ. 
    
(พิมพ์จาก http://escore.niets.or.th/escore/
•  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
•  สำเนาทะเบียนบ้าน
•  แฟ้มสะสมผลงาน (ต้องมีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา)

ขอให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารการสอบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน
หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ
จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้

. . .

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

• วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสาร 2 ภาษาได้
• แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารสำคัญในรอบสอบสัมภาษณ์ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และผลงาน / กิจกรรม ที่แสดงในแฟ้มสะสมผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถของผู้สมัคร รวมทั้งพัฒนาการและความสนใจในวิชาเอกที่จะเข้าศึกษา รวมทั้งกิจกรรมจิตสาธารณะทั่วไป

. . .

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

• หากผู้ใดไม่เข้าสอบฯ ตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และกรณีผู้เข้าสอบไม่นำหลักฐานตามที่ กำหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci