ปี พ.ศ. 2562

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange Korea 2019 / รับสมัครวันนี้ - 12 กรกฎาคม 2562

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange Korea 2019

โดย : Urban Youth Academy ประเทศเกาหลีใต้, Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP) และ Hanyang Universityรายละเอียด

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่างๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) อันประกอบด้วยจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เผยแพร่หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและนานาชาติ
 • เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำกิจกรรมและโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีส่วนช่วยพัฒนาการสร้างสังคมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ผลักดันโครงการพัฒนาแบบต่อเนื่อง แทนที่การทำงานอาสาสมัครแบบครั้งเดียว


ระยะเวลากิจกรรม

 • 9 วัน : 18 - 27 สิงหาคม 2562


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ในปีการศึกษา 2562ในวิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การจัดการธุรกิจไซเบอร์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี วัดจากการสอบ SWUSET ได้ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL 50 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS อย่างต่ำ 5.5
 • หรือหากมีคะแนนภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงเกณฑ์ให้ยื่นใบสมัครมาก่อน กรรมการจะพิจารณาอีกครั้ง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการพัฒนาความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของตนเอง


ค่าใช้จ่าย : ทางวิทยาลัยค่าใช้จ่ายให้นิสิตผู้เข้าร่วม ตลอดระยะเวลาของโครงการ ครอบคลุมดังนี้

 • ค่าเดินทางโดยเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าที่พักและอาหาร
 • ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของนิสิต


ขั้นตอนการสมัคร

 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง โดยสามารถกรอกด้วยลายมือ หรือพิมพ์จากเอกสาร
 • สามารถส่งใบสมัครได้ ภายในวันที 12 กรกฎาคม 2562  ที่ พี่ไก่ (นายสมพร รุ่งกิจ) ชั้น 16 อาคารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกริมน้ำ)
 • ส่งผ่าน email : toattasit@gmail.com โดยกำหนด subject ดังนี้ [APYE Korea 2019] ชื่อและสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดใบสมัคร APYE Korea 2019


กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์และรายละเอียดการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์และประกาศผล ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562


รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการฯ