ปี พ.ศ. 2565

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนผ่านการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา...

คณาจารย์ และ นิสิต ระดับปริญญาโท สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ และ สาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชน เพื่อฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรและชุมชน พัฒนาทักษะใหม่ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิต คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ และทักษะด้านชีวิต อาชีพและ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ

ณ จังหวัดหนองคาย

ร่วมพัฒนาการออกแบบสื่อร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ชุมชน Corporate Identity หรือ CI โดยนิสิต ป.โท การออกแบบเพื่อธุรกิจ
ออกแบบสื่อภาพยนตร์สารคดีและVlog เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย นิสิต ป.โท ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ ร่วมพัฒนาออกแบบ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสุขภาพ โดย นิสิต ป.โท การสื่อสารสุขภาพ

พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดคิด และผลงานเบื้องต้นให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ดำเนินการโดย...
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
วิทยาลัยนวัตกรรสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ