ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดการสอบภาคทฤษฎีและสอบปฏิบัติออนไลน์ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ID และ PASSCODE : ZOOM)

รูปแบบการสอบภาคทฤษฎีและสอบปฏิบัติออนไลน์ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ID และ PASSCODE : ZOOM)


>> รายละเอียดการสอบ (วันที่ 26 มีนาคม 2565) รูปแบบออนไลน์ : ผู้สอบทำข้อสอบปฏิบัติผ่าน Application Zoom <<


.โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

.โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”


1. วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 

รายละเอียดการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom  และทำข้อสอบผ่าน Google Form

1. รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.  สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 – 10.00 น.

2. ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป

3. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดสุภาพ และเตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อย

4. ผู้เข้าสอบทำข้อสอบผ่าน Google Form และส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าสอบส่งข้อสอบล่าช้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี

5. ระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาในมุมที่ให้กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบตลอดเวลาขณะกำลังสอบ หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้สอบทันที

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 12.00 – 12.30 น.  สอบปฏิบัติ เวลา 13.00 - 15.00 น.

2. ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบปฏิบัติ

3. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น

4. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การวาดเขียน และลงสีตามความถนัดของตนเอง

5. ระหว่างการสอบปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาในมุมที่ให้ กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบและชิ้นงาน ตลอดเวลาขณะกำลังสอบ รวมถึงจัดสถานที่สอบให้มีแสงสว่างเพียงพอ หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้สอบทันที

6. เมื่อหมดเวลาสอบปฏิบัติ ให้ถ่ายรูป ผลงานทั้งสองผลงาน ตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ 1 และเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ 2 และให้อัพโหลดไฟล์ผ่านลิงก์ ที่จะประกาศแจ้งก่อนหมดเวลาสอบ 15 นาที และต้องอัพโหลดไฟล์ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 15.15 น. หรือ หลังจากหมดเวลาสอบปฏิบัติ 15 นาที หากอัพโหลดไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เข้าสอบสละสิทธิ์การส่งผลงาน

2. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รายละเอียดการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom  และทำข้อสอบผ่าน Google Form

1. รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.  สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 – 10.30 น.

2. ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป

3. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดสุภาพ และเตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อย

4. ผู้เข้าสอบทำข้อสอบผ่าน Google Form และส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าสอบส่งข้อสอบล่าช้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี

5. ระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาในมุมที่ให้กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบตลอดเวลาขณะกำลังสอบ หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้สอบทันที

3. วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

รายละเอียดการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom  และทำข้อสอบผ่าน Google Form

1. รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.  สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 – 11.00 น.

2. ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป

3. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดสุภาพ และเตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อย

4. ผู้เข้าสอบทำข้อสอบผ่าน Google Form และส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าสอบส่งข้อสอบล่าช้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี

5. ระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาในมุมที่ให้กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบตลอดเวลาขณะกำลังสอบ หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้สอบทันที

4. วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รายละเอียดการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom  และทำข้อสอบผ่าน Google Form

1. รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.00 – 08.30 น.  สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 – 10.30 น.

2. ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป

3. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดสุภาพ และเตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อย

4. ผู้เข้าสอบทำข้อสอบผ่าน Google Form และส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าสอบส่งข้อสอบล่าช้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี

5. ระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาในมุมที่ให้กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบตลอดเวลาขณะกำลังสอบ หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้สอบทันที

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 12.00 – 12.30 น.  สอบปฏิบัติ เวลา 13.00 - 15.00 น.

2. ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบปฏิบัติ

3. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น

4. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การวาดเขียน และลงสีตามความถนัดของตนเอง

5. ระหว่างการสอบปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาในมุมที่ให้ กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบและชิ้นงาน ตลอดเวลาขณะกำลังสอบ รวมถึงจัดสถานที่สอบให้มีแสงสว่างเพียงพอ หากพบว่าผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบ ทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้สอบทันที

6. เมื่อหมดเวลาสอบปฏิบัติ ให้ถ่ายรูป ผลงานทั้งสองผลงาน ตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ 1 และเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ 2 และให้อัพโหลดไฟล์ผ่านลิงก์ ที่จะประกาศแจ้งก่อนหมดเวลาสอบ 15 นาที และต้องอัพโหลดไฟล์ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 15.15 น. หรือ หลังจากหมดเวลาสอบปฏิบัติ 15 นาที หากอัพโหลดไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เข้าสอบสละสิทธิ์การส่งผลงาน

รหัสห้องสอบ Application zoom วันที่ 26 มีนาคม 2565
วิชาเอก Meeting id Passcode
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม - วิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 836 6997 0758 010447
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 868 3190 2154 912854
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 899 0602 0667 238178
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 824 9388 6466 046204