ปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS63 รอบที่ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 4 : แอดมิชชัน


เปิดรับสมัคร

• 7-20 พฤษภาคม 2563 ทาง https://student.mytcas.com

ในรอบนี้ สามารถยื่นได้สูงสุด 4 อันดับ ในทุกสาขาวิชาของทุกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสมัคร
ขอให้ผู้สมัครศึกษากระบวนการและวิธีการยื่นคัดเลือกจากทาง ทปอ. ต่อไป

เข้าสู่ระบบรับสมัครของ ทปอ.

. . .

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

เกณฑ์ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จาก ทปอ.)

. . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   

. . .

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

•  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

•  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

• วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร

. . .

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 4)

สาขาวิชา รวม
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 5
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 12
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 10
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 5
รวม 32

. . .

สถิตคะแนนต่ำสุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

สาขาวิชา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 22155.00 20543.90 18813.00
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 20579.10 19468.30 18039.00
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 19566.90 18840.90 16837.00
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 22368.10 - -

. . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

     

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci