ปี พ.ศ. 2563

นิสิตวิทยาลัยฯ ร่วมโครงการ University Network For Change (UNC) ปีที่ 6

นิสิตวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 จัดแสดงผลงานและเข้าร่วมโครงการ University Network For Change หรือ UNC ปีที่ 6

ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิชาที่สอนด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 มหาวิทยาลัย 18 คณะ ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ องค์กรภาคประชาสังคม และสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557

โดยที่นิสิต ได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ Drink Think Save ซึ่งมีแนวความคิด เพื่อลดปริมาณการใช้ขวดน้ำพลาสติกในบริเวณย่านอโศก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริเวณใจกลางเมืองที่มีจำนวนพนักงานออฟฟิตใช้ขวดน้ำพลาสติกต่อวันในปริมาณที่สูง และทำให้เกิดขยะในแต่ละวันที่สูงเช่นกัน โดยมี อ.อภิชญา อังคะวิภาต และ อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ เป็นที่ปรึกษาผลงาน

โครงการได้จัดขึ้น เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร