ปี พ.ศ. 2561

นิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนฯ ปีการศึกษา 2561


ด้วยงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระหนี้กองทุนฯ รวมทั้งกระตุ้นให้นิสิตเกิดจิตสำนึกถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทางไฟล์แนบด้านล่างนี้ :

Downloads