ปี พ.ศ. 2562

นิสิตมัลติมีเดียฯ คว้า 2 รางวัลออกแบบเสื้อ โครงการ ‘The Mall JOY OF GIVING ยืดโชว์ Design Contest’

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้า 2 รางวัลออกแบบเสื้อยืด ในโครงการ ‘The Mall JOY OF GIVING ยืดโชว์ Design Contest’

รางวัลชนะเลิศ ประเภท T-Shirt Design

  • นายอนุรักษ์ เพ็ชรดวงเดียว และ นายปัณณทัต เอ้งฉ้วนรางวัล

Popular Vote ประเภท T-Shirt Design

  • นายกิตติกานต์ อัมพรต

ทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย และคว้าทั้งสองรางวัลนี้ได้เป็นที่สำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบจากรายวิชา CSC111 Introduction To Graphics Design For Interactive Media สอนโดยอาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร