ปี พ.ศ. 2562

นิสิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

นายภาคิน กฤติธันยากร และ นางสาวทิชากร พรพัชรพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้เข้าร่วมโครงการ 2019 PKNU-ISS International Summer School เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการทั่วโลก พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติในการคิดแก้ไขปัญหาจริง

ตั้งแต่วันที่ 7 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ Pukyong National University ประเทศเกาหลีใต้


Photo by : Aj.Yukolwat Bhakdechakriwut


#COSCISWU #ทีมมศว