ปี พ.ศ. 2562

นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เข้าร่วมเรียนรู้การสร้างสรรค์ภาพยนตร์กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ณ ประเทศฝรั่งเศส

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พานิสิตเขาร่วมโครงการ Filmaker Summer Course

เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ขั้นตอน Pre-Production, Production และ Post-Production พร้อม Workshop ในทุกด้านของภาพยนตร์ ทั้งกล้อง, แสง, การแสดง, การบันทึกเสียง, การตัดต่อภาพยนตร์ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่อยู่ในวงการด้านภาพยนตร์ระดับโลก

เมื่อวันที่ 14 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบัน ESRA เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

#COSCISWU #ทีมมศว