ปี พ.ศ. 2562

นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รับประกาศเกียรติคุณ ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2562

นายภวัต จิตต์สว่างดี นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น "ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2562" ร่วมรณรงค์การรักษาศีลห้า-งดสุรายาเสพติดให้โทษ (งดเหล้าเข้าพรรษา) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย

โดย : คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในความอุปถัมภ์ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง