ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : A.Nan (อนันต์) - จ.น่าน

“น่าน” เป็นจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย รวมถึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่อย่าง "โกโก้" ซึ่งเป็นผลผลิตที่นำมาแปรรูปเป็นช็อกโกแลต เราจึงใช้สื่อวิดีโอนี้ในการนำเสนอกระบวนการแปรรูปตั้งแต่ผลโกโก้จนมาเป็นช็อกโกแลต หรือที่เรียกว่า “Bean to bar”

โดยนำเอาภาพลักษณ์ของปู่ม่านย่าม่านมาลดทอนเป็นลายเส้นเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ และร้อยเรียงเรื่องราวของตำนานกระซิบรักบันลือโลกกับช็อกโกแลตเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นภาพจำผ่านของฝากของที่ระลึกรูปแบบใหม่ของจังหวัดน่านภายใต้แบรนด์ A.Nan(อนันต์)ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวเบญญาดา นรการกุมพล
- นางสาววิริญ จิตใจตรง
- นางสาวศศชล มะโนประเสริฐกุล