ปี พ.ศ. 2565

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา จัดให้มีเงินทุนการศึกษามอบแก่นิสิตโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องใช้คืนแต่อย่างใด สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ทุนการศึกษาละ 15,000.-บาท จำนวน 20 ทุน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใสระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น
- เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000.-บาท)
- มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และไม่เคยต้องโทษทางวินัย
- มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75% หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กันยายน 2565 เวลา 16.30น.

สามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองหรือทาง E-Mail : coscischolarship@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3AaJlB6.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (พี่หวาย, พี่ชีต้าร์) ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 02-259-2343 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30น.