ปี พ.ศ. 2564

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

ประกาศรับสมัครทุน โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
*โดยมีคุณสมบัติตามาหลักเกณฑ์ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

หรือสามารถยื่นความประสงค์และใบสมัครพร้อมหลักฐานฉบับจริงมายังฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

จัดส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (ชั้น15) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-259-2343

** ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564