ปี พ.ศ. 2562

ทุนการศึกษา : ช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

ทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายละเอียด

 • ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ครอบครัวได้รับผลกระทบการจากพายุโพดุล สามารถขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562
 • เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บ้านเรียน หรือแหล่งทำมาหากินของครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล จนส่งผลกระทบต่อค่าใช้ต่ายในการศึกษาของนิสิต

ขั้นตอนการสมัคร

 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากหน้าดาวน์โหลดของวิทยาลัยฯ
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานของฐานที่ระบุว่านิสิตเป็นผู้ประสบภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับ
 • สำเนาเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ