ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่องผ่านภาพ

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่องผ่านภาพ
หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลสัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ประเด็น : Fashion Photo - Fashion Film"
ณ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว.และ
กิจกรรมการลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา